MENU

32 255 50 69

kancelaria@procontra.pl

Honorarium

Honorarium radcy prawnego za świadczenie pomocy prawnej jest ustalane każdorazowo na podstawie indywidualnej umowy z Klientem, a jego wysokość jest uzależniona od formy świadczenia pomocy, charakteru i stopnia zawiłości sprawy, wartości przedmiotu sporu, a także niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych [ Dz. U z 2016r. poz.1667 ] oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
Sposób ustalania honorarium jest uzależniony od rodzaju sprawy i potrzeb Klienta, jednakże najczęściej jest ono ustalane w oparciu o jeden z następujących sposobów:

  • w przypadku jednorazowego zlecenia – wynagrodzenie w formie indywidualnie uzgodnionej zryczałtowanej kwoty
  • w przypadku stałej obsługi prawnej – wynagrodzenie w formie ryczałtowej płatne miesięcznie, względnie obliczone w oparciu o uzgodnioną stawkę  godzinową.
  • w stosunku do niektórych kategorii spraw – zwłaszcza o znacznym stopniu skomplikowania część honorarium może być ustalona w postaci wynagrodzenia dodatkowego – premii za pozytywny wynik sprawy, której wysokość i sposób naliczenia jest indywidualnie uzgadniana z Klientem.

W sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód górniczych jak i o zwrot nakładów i kosztów zabezpieczeń budynków przed wpływami górniczymi pierwsza, informacyjna wizyta w Kancelarii jest bezpłatna.

Convenit dimicare pro lagibus pro libertate
Przystoi walczyć w obronie prawa, wolności