MENU

32 255 50 69

kancelaria@procontra.pl

Szkody górnicze

Kancelaria Radcy Prawnego PRO CONTRA specjalizuje się już od ponad 20 lat w dochodzeniu wszelkich roszczeń spowodowanych ujemnymi wpływami eksploatacji górniczej w tym w szczególności w dochodzeniu odszkodowania za szkody górnicze zarówno w postępowaniu ugodowym jak i w drodze procesu sądowego w następujących sprawach:

 • naprawienie szkód górniczych:
  • w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i innych budowlach, w szczególności w zakresie rozwiązywania problematyki wychyleń budynków i sposobów ich rektyfikacji
  • w infrastrukturze technicznej budynków
  • na gruntach rolnych i leśnych
  • w zasiewach i uprawach rolnych, sadowniczych i ogrodniczych
  • w zakresie zawodnienia lub odwodnienia gruntów, a także zaniku wody w przydomowych studniach
 • zwrot nakładów poniesionych na zabezpieczenie obiektów budowlanych przed wpływami eksploatacji górniczej bądź na naprawę szkody górniczej.
 • zwrot kosztów rozbiórki obiektów budowlanych uszkodzonych wskutek robót górniczych przedsiębiorcy górniczego, a także dochodzeniem wszelkich roszczeń dotyczących zapobiegania tym szkodom.

Przy prowadzeniu powyższych spraw Kancelaria stale współpracuje ze specjalistami najwyższej klasy z zakresu  górnictwa i geologii, hydrogeologii  i sejsmologii, jak również budownictwa.

 

OBOWIĄZKI KANCELARII WZGLĘDEM KLIENTA
Po podjęciu współpracy świadczenie pomocy prawnej będzie odbywało się w siedzibie Kancelarii w czasie uzgodnionym między stronami, a do zadań Kancelarii będzie należało w szczególności:

 • analiza i ocena zasadności dochodzonego roszczenia o naprawienie szkody górniczej, na podstawie przedstawionego stanu faktycznego sprawy i przedłożonych dokumentów,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu ugodowym oraz sądowym, we wszystkich instancjach w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

TRYB POSTĘPOWANIA
Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód górniczych dotychczas regulowała ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa ta   utraciła moc w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2012r.  Zanim sprawa trafi do sądu, istnieje konieczność wyczerpania obligatoryjnego postępowania ugodowego.                                   Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca górniczy bądź Skarb Państwa odmówi zawarcia ugody albo od zgłoszenia przez poszkodowanego przedsiębiorcy górniczemu  żądania naprawienia szkody upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany wyznaczy dłuższy termin.

ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE


Naprawienie szkody górniczej zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego przez przywrócenie stanu poprzedniego lub przez zapłatę stosownego odszkodowania pieniężnego.  Zgodnie jednakże z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013r. do spraw o naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w których zdarzenie wywołujące szkodę jak i jej powstanie, miały miejsce przed dniem 01 stycznia 2012r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze [ tekst jednolity: Dz.U.z 2005r. Nr 228, poz.1947 ze zm.]

Podkreślić należy, że strona dochodząca roszczeń z tytułu szkód górniczych, zwrotu nakładów oraz kosztów zabezpieczeń budynków przed wpływami eksploatacji górniczej nie ponosi żadnych kosztów sądowych jednakże w przypadku przegranego procesu może ponieść koszty zastępstwa procesowego przyznane na rzecz strony przeciwnej.

 

Convenit dimicare pro lagibus pro libertate
Przystoi walczyć w obronie prawa, wolności